دروس ارائه شده نيمسال 0 ...


جستجوي دروس ارائه شده در نيمسال (0 )

نوع دروس ارائه شده : مقاطع تحصيلي : رشته تحصيلي :
دوره تحصيلي : براساس ظرفيت دروس : همه دروس دروس تکميل دروس داراي ظرفيت جنسيت : مشترک خانمها آقايان
جستجو :

دروس ارائه شده :: تعداد پيدا شده (1)
 • 1 :: كد درس : 3120218
 • نام درس : روابط انساني در سازمانهاي آموزشي
  گروه ارائه: 1ظرفيت: 50باقيمانده: 50نظري: 3
  عملي: 0تاريخ امتحان: ساعت امتحان:
  محل تشكيل كلاس: سه شنبه:( 17:0 تا 19:0 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( عزيزي - مصطفي )
  جنسيت: مشتركرشته يا نيمسال ورود: همه موارددانشكده: علوم انساني و اجتماعيگروه آموزشي: زبان و ادبيات عرب
  مقطع درس: کارشناسي پيوستهدوره درس: كليه دوره هانوع درس: تخصصينوع ارائه درس: پيش نياز(مديريت عمومي - 3110195)
  پيشنياز و همنياز: